Modlitbový tím

Modlitbový tím (MT) na Púti radosti slúži modlitbou. Táto služba zahŕňa:

  • vyprosovanie požehnania na celý priebeh Púte, pre všetkých slúžiacich, pre všetkých účastníkov
  • spoločnú modlitbu chvál, stálu adoráciu
  • disponovanosť pre ranné/večerné modlitby
  • službu modlitbou príhovoru
  • moderovanie adorácie
  • rozlišovanie svedectiev a ústrednej myšlienky adorácie

MT je počas celej PR v službe, prakticky vôbec nie je na programe.
MT platí účastnícky poplatok pri registrácii, stravu má zabezpečenú.
Prvé stretnutie MT je o 18:30 v určenej miestnosti, kto sa dovtedy nestihne zaregistrovať, urobí tak až po prvom stretnutí.

Hudobníci sú súčasťou MT. V prvom rade sú modlitebníci, ktorí svoje hudobné dary a talenty dávajú do služby modlitby. V čase, keď neslúžia hudbou, zapájajú sa do ostatných služieb MT (adorácia, modlitba príhovoru...)

Noví záujemcovia o službu v MT (vrátane hudobníkov) môžu byť zaradení do služby MT až po osobnom rozhovore s kňazom zodpovedným za MT (prípadne s vedúcim MT, ak je tým poverený) a po jeho odporúčaní. Preto sa s ním čím skôr skontaktujte - kaplan Henrich (0905 306 285)

Zaregistrovaní modlitebníci sa modlia už pred PR o požehnanie príprav, modlia sa za organizátorov, dobrovoľníkov, animátorov, hudobníkov, redakciu časopisu PRÁSK, kňazov, hostí..., aby si Pán pozval do jednotlivých služieb ochotných slúžiacich a aby ich pre danú službu požehnal.

Dôležité:
Ak cítiš, že ťa Pán pozýva do tejto služby, vlož sa do nej, ak môžeš, už skôr - najlepšie hneď: Je potrebné modliť sa už pred PR o požehnanie príprav, modliť sa za organizátorov, dobrovoľníkov, animátorov, hudobníkov, redakciu PRÁSK-u (časopis Púte radosti), kňazov, hostí... (aj za MT), aby si Pán pozval do jednotlivých služieb ochotných slúžiacich a aby ich pre danú službu požehnal.

NEZABUDNI NA POVINNÚ VÝBAVU: Sv. písmo, čisté srdce (t. j. byť v milosti posväcujúcej), ochotu, disponovanosť pre službu,... a VEĽA RADOSTI =)

Modlitba príhovoru

Modlitba príhovoru je modlitbou za tvoje osobné potreby (nie potreby tvojich blízkych alebo tých, čo ťa žiadali o modlitbu). Spočíva v tom, že ak máš duchovný blok, problém alebo vnútorné zranenie, ktoré ťa už dlhší čas trápi, môžeš požiadať modlitbovú skupinku o modlitbu príhovoru. Modlitbová skupinka ťa vypočuje a spoločne budete predkladať a odovzdávať Bohu, Jeho milosrdenstvu a láske to, čo ťa trápi. Počas modlitby modliaci sa v dôvere a odovzdanosti načúvajú Duchu Svätému a snažia sa ťa inšpirovaní Jeho vedením duchovne usmerniť a povzbudiť. Zaručujeme diskrétnosť modliacich sa.