Prežívame rok svätého Pavla

Hymnus na lásku, ktorý napísal v liste Korinťanom svätý Pavol, ospevuje a charakterizuje lásku. Pozná ho celý kresťanský svet a je blízky zvlášť mladým ľuďom, ktorí radi o láske rozprávajú, pretože po nej veľmi túžia. Inšpirovaní myšlienkou pápeža Benedikta XVI. zasvätiť rok svätému Pavlovi sme sa rozhodli, že tento hymnus na lásku budeme postupne rozoberať s mladými na Pútiach radosti vo Vysokej nad Uhom počas troch rokov. Začali sme na valentínskej púti vo februári 2008 prvou témou Láska je trpezlivá.

Tak ako svätý Pavol zažil obrátenie, keď ho oslepilo svetlo poznania, tak aj mladí na pútiach zažívajú osobnú konverziu a prehĺbenie vo viere. Svätý Pavol bol často na cestách, kde rozprával o Ježišovi ako o Bohu, ktorý premohol smrť a dal ľuďom nádej na vykúpenie od hriechu a priniesol im spásu. Naplnení radosťou a silou Ducha Svätého sa dnes mladí podobne ako kedysi svätý Pavol stávajú nositeľmi nádeje pre tento svet. Svätý Otec i celá Cirkev očakáva, že rok svätého Pavla prispeje k prebudeniu kresťanov a ukáže svetlo aj nekresťanom, či pohanom. Aktivitami vo Vysokej nad Uhom, ktoré rozoberajú témy lásky, rodiny a pravých hodnôt života, chceme prispieť svojim malým dielom k naplneniu cieľov roku svätého Pavla.